# پرس‌و‌جوها (Query)

# مشخصات کاربر Me

در این پرس و جو می توانیم مشخصات کاربری را دریافت کنیم اطلاعاتی بسیاری مانند شماره کاربری زرین پال ZP. شماره ملی و... که در ادامه مثال زده میشود


 • id شماره کاربری (ZP.)

 • referrer_user_id

 • company_rid

 • company_name | نام حقوقی |

 • company_registered_at | تاریخ ثبت

 • email| ایمیل|

 • avatar| تصویر پروفایل|

 • first_name| نام کوچک|

 • last_name| نام خانوادگی|

 • full_name| نام و نام خانوادگی|

 • cell_number| شماره تلفن همراه|

 • notification_preferences| فعال بودن موارد اطلاع رسانی|

 • verifications| مدارک تایید شده|

 • addresses| آدرس|

 • ssn| کد ملی|

 • gender| جنسیت|

 • mail_subscription | عضویت در خبرنامه|

 • level | سطح عضویت|
 • roles | نقش کاربری|
 • verification_step | مراحل تایید کاربر|
 • birthday | تاریخ تولد|
 • personal_link | لینک شخصی|
 • terminals | درگاه ها پرداخت|
 • signature | امضاء|
 • is_suspend | وضعیت توقیف|
 • ws_id | اتصال به سوکت برای دریافت نوتیفیکیشن ها|

در ادامه چند مثال خواهیم زد تا بیشتر با فیلد های این پرس و جو آشنا بشیم

مثال

برای مثال می خواهیم اطلاعاتی از قبیل شماره ایدی زرین پال و ایمیل ٫ تصویر پروفایل - نام و نام خانوادگی و شماره همراه را دریافت کنیم

query {
Me {
  id
  email
  avatar
  first_name
  last_name
  full_name
  cell_number
}
}

پاسخ

در پاسخ به این درخواست، پاسخی به این شکل ارسال می‌شود:


{
 "data": {
  "Me": {
   "id": "23134",
   "email": "alireza.yousefi98@gmail.com",
   "avatar": "https://www.gravatar.com/avatar/5545d8a8b37f41cd0493bc6e94c62910/?s=128&r=g&d=mm",
   "first_name": "علیرضا",
   "last_name": "یوسفی",
   "full_name": "علیرضا یوسفی",
   "cell_number": "09375115259"
  }
 }
}

# تیکت‌ها

در این قسمت از پرس و جو به بخش تیکت ها می پردازیم و اطلاعاتی که می توانیم از این قسمت دریافت کنیم


در تیکت ها با فیلد id شروع می کنیم و جلوتر می رویم

Tickets

 • id شماره تیکت ها
 • offset صرف نظر از تعداد اولیه مد نظر
 • limit محدودیت در نمایش تعداد

در پرس و جو فوق تعیین می کنیم از 5 تیکت اول گذر کند و تعداد1 تیکت را نمایش دهد

query {
Tickets (offset:5, limit:1){
  id
}
}

پاسخی که دریافت می شود

{
 "data": {
  "Tickets": [
   {
    "id": "139710180138"
   }
  ]
 }
}

می خوهیم اطلاعات بیشتری از تیکت مشاهده کنیم که از این فیلد ها می توان استفاده کرد

Tickets

 • title عنوان تیکت
 • priority اولویت
 • created_at زمان شروع تیکت
 • updated_at زمان آخرین تغییر
 • department دپارتمان تیکت -- * دارای دو فیلد id و titile (عنوان دپارتمان) هست
  • id شماره دپارتمان
  • titile عنوان دپارتمان
 • second_user کاربر متصل شده * دارای دو فیلد id و name (نام کاربر) هست
  • id شماره کاربر
  • name نام کاربر
 • assigned_userپشتیبان متصل شده - دارای دو فیلد idو name (نام پشتیبان)
  • id شماره کاربری پشتیبان
  • name نام پشتیبان
query {
Tickets (offset:5, limit:1){
  id
  title
priority
 created_at
 updated_at
 department {
  id
  title
 }
 second_user {
  id
  name
 }
 assigned_user {
  id
  name
 }
}
}

پاسخ

با ارسال این پرس‌و‌جو به سرور، پاسخی مشابه پاسخ زیر دریافت می‌کنید:

{
 "data": {
  "Tickets": [
   {
    "id": "139710180138",
    "title": "xzczxvxcvxczvxc",
    "priority": "LOW",
    "created_at": "2019-01-08T11:50:59+03:30",
    "updated_at": "2020-01-20T16:57:34+03:30",
    "department": {
     "id": "6",
     "title": "افزونه ها و فنی"
    },
    "second_user": {
     "id": "4",
     "name": "نیما نورافشان"
    },
    "assigned_user": {
     "id": "664125",
     "name": "محمد سعادتی"
    }
   }
  ]
 }
}

در ادامه با مثالی پیش میریم برای دریافت پیام های ثبت شده در تیکت

Tickets

 • replies جواب های داده شده در تیکت -- دارای 7 فیلد
  • id
  • ticket_id شماره تیکت
  • user اطلاعات کاربر که دارای 3 فیلد هست
   • id شماره کاربری زرین پال ZP
   • name نام پاسخ دهنده
   • avatar تصویر پروفایل
  • content متن پیام ها
  • attachment فایل پیوست شده
  • created_at ساخته شده
  • updated_at بروز شده
query { Tickets (offset:5,limit:1)
 {
  id
 replies{
  id
  ticket_id
  user {
   id
   name
   avatar
  }
  content
  attachment
  created_at
  updated_at
 }
 } 
}

پاسخ

با ارسال این پرس‌و‌جو به سرور، پاسخی مشابه پاسخ زیر دریافت می‌کنید:


{
 "data": {
  "Tickets": [
   {
    "id": "139707150297",
    "replies": [
     {
      "id": "2239",
      "ticket_id": "139707150297",
      "user": {
       "id": "4",
       "name": "نیما نورافشان",
       "avatar": "https://www.gravatar.com/avatar/b0aa44a327b2ea11ba37862ca65418d4/?s=128&r=g&d=mm"
      },
      "content": " تست تیکت تست تست تست تست",
      "attachment": null,
      "created_at": "2018-10-07T09:37:00+03:30",
      "updated_at": null
     },
     {
      "id": "2241",
      "ticket_id": "139707150297",
      "user": {
       "id": "355924",
       "name": "آرزو اشراقی",
       "avatar": "https://www.gravatar.com/avatar/1f54bc8e70ec8f77a5eaca7c5b114009/?s=128&r=g&d=mm"
      },
      "content": "با سلام و احترام\r\nلیالبلتلنتاانتا \r\nبا سپاس\r\nآرزو اشراقی (کارشناس زرین پال)",
      "attachment": null,
      "created_at": "2018-10-07T12:50:05+03:30",
      "updated_at": null
     },
    ]
   }
  ]
 }
}

# کارت‌ها

در پرس و جو برای کارت ها مواردی چون شماره کارت به صورت پن مسک ِ تاریخ انقضا کارت و مواردی از این قبیل را می توانید دریافت کنید


Cards

 • id
 • status وضعیت کارت
 • user_id شماره کاربری زرین پال
 • pan شماره کارت به صورت پن مسک
 • issuing_bank اطلاعات بانک صادر کننده کارت که دارای سه فیلد زیر هست
  • name نام بانک
  • slug نام کوتاه
  • slug_image : تصویر لوگو بانک
 • created_at تاریخ افزودن کارت
 • expired_at تاریخ انقضا کارت
 • updated_at تاریخ بروزرسانی
 • deleted_at تاریخ حذف کارت

مثال

query {
 
 Cards (offset:1,limit:1){
  id
  status
  user_id
  pan
  issuing_bank {
     name
     slug
     slug_image
  }
  created_at
  expired_at
  updated_at
  deleted_at
 } 
}

پاسخ: با ارسال این پرس‌و‌جو به سرور، پاسخی مشابه پاسخ زیر دریافت می‌کنید

{
 "data": {
  "Cards": [
   {
    "id": "164",
    "status": "ACTIVE",
    "user_id": "23134",
    "pan": "603799******3883",
    "issuing_bank": {
     "name": "بانک ملی",
     "slug": "Melli",
     "slug_image": "https://cdn.zarinpal.com/panel/v1/assets/images/Melli.png"
    },
    "created_at": "2018-02-13T10:00:31+03:30",
    "expired_at": "2022-04-18",
    "updated_at": "2018-02-13T10:00:33+03:30",
    "deleted_at": null
   }
  ]
 }
}

حساب بانکی

فیلد های مورد استفاده

BankAccounts

# id

# status

# iban

# issuing_bank

# created_at

# updated_at

# expired_at

# deleted_at

query {BankAccounts {
 
 id
 status
 iban
 is_legal
 issuing_bank {
  slug_image
  name
  slug
 }
 expired_at
 created_at
 updated_at
 deleted_at
 } 
}

پاسخ

پاسخ درخواست فوق را در زیر مانند زیر باید باشد

{
 "data": {
  "BankAccounts": [
   {
    "id": "353",
    "status": "ACTIVE",
    "iban": "IR030570026580012681400101",
    "is_legal": false,
    "issuing_bank": {
     "slug_image": "https://cdn.zarinpal.com/panel/v1/assets/images/Pasargad.png",
     "name": "بانک پاسارگاد",
     "slug": "Pasargad"
    },
    "expired_at": null,
    "created_at": "2017-12-30T13:21:43+03:30",
    "updated_at": "2019-12-10T12:39:49+03:30",
    "deleted_at": null
   }
  ]
 }
}

# درگاه‌ها

توسط این فیلد ها می توان اطلاعات کاملی از درگاه را دریافت کرد

# Terminals


# id

شناسه منحصر به فرد درگاه


# status

وضعیت درگاه


# owner_id

شناسه زرین پال دارنده درگاه


# mcc_id

فلان فلان


# preferred_bank_account_id

فلان فلان


# domain

دامنه درگاه


# support_phone

شماره پشتیبانی


# key

مرچنت کد صادر شده


# name

نام سایت


# description

توضیحات سایت


# flag

فلان فلان


لوگوی پذیرنده


# zarin_gate

وضعیت زرین گیت


# psp

حروف اختصار پس اس پی


# status

وضعیت


# merchant_id

کد مرچنت


# terminal_id

ترمینال ایدی


# created_at

تاریخ درخواست


# updated_at

تاریخ بروزرسانی

query { Terminals(offset:1,limit:1)
 {
 id
 status
  owner_id 
  mcc_id
preferred_bank_account_id
  domain
  support_phone
  key
  name
  description
  flag
  logo
zarin_gate {
 psp
 status
 merchant_id
 terminal_id
} 
  created_at
  updated_at
  
 }
}

پاسخ

پاسخ زیر را دریافت خواهید کرد

{
 "data": {
  "Terminals": [
   {
    "id": "238",
    "status": "ACTIVE",
    "owner_id": "23134",
    "mcc_id": "36",
    "preferred_bank_account_id": "353",
    "domain": "golroz.com",
    "support_phone": "09375115259",
    "key": "1344b5d4-0048-11e8-94db-005056a205be",
    "name": "گل رز",
    "description": "سفارش آنلاین گل و هدیه",
    "flag": "NORMAL",
    "logo": "https://logoland.zarinpal.com/95799ddd2e13c953fdffb71a2eb67a55",
    "zarin_gate": [
     {
      "psp": "Pna",
      "status": "Active",
      "merchant_id": "01474133",
      "terminal_id": "01492820"
     },
     {
      "psp": "Asan",
      "status": "InProgressShaparakAsan",
      "merchant_id": null,
      "terminal_id": null
     },
     {
      "psp": "Pep",
      "status": "Active",
      "merchant_id": "4660459",
      "terminal_id": "1848088"
     }
    ],
    "created_at": "2018-01-23T19:16:59+03:30",
    "updated_at": "2020-01-26T13:32:08+03:30"
   }
  ]
 }
}

# زرین لینک

در پرس و جو زرین لینک فیلتر دیگری نیز به غیر از offset و limit و pagination وجود دارد با نام filter که یکی از سه مقدار ALL , ACTIVE و TRASH را دریافت می کند

ZarinLinks

# id

# terminal_id

# title

# amount

# description

# show_receipt

# is_coupon_active

# limit

# required_fields

 • input
 • status
 • placeholder

# successful_redirect_url

# failed_redirect_url

# created_at

# updated_at

# deleted_at

query {ZarinLinks (offset:4 limit:1 filter:ACTIVE) {
 
 id
 terminal_id
 link
 title
 amount
 description
 show_receipt
 is_coupon_active
 limit
 required_fields {
  input
  status
  placeholder
  
 }
 successful_redirect_url
 failed_redirect_url
 created_at
 updated_at
 deleted_at
 } 
}

##سشن

#####Session

id timeline { created_time created_reference canceled_time in_bank_time in_bank_name settled_time verified_time verified_reference reconciled_time reconciled_id } terminal_id reference_id session_tries { id session_id payment_id payer_user { id name avatar } payer_ip init_time verify_time status token rrn card_pan card_info { slug_image slug name } created_at } type description amount fee